Forbrugervalg

Valgresultat Forbrugervalg 2017

Hermed de valgte forbrugerrepræsentanter:
Lars Joon Jensen
Lasse Lillevang

De valgte forbrugerrepræsentanter indgår i bestyrelsen for Samsø Spildevand A/S for årerne 2018 – 2021.

De nærmere regler for kandidatur og valgbarhed fremgår af valgregulativet.

VI SØGER KANDIDATER TIL FORBRUGERVALGET 2021

Der sker rigtig meget spildevandsområdet på Samsø, og det vil der også gøre i fremtiden.

Ønsker du at få indflydelse på, hvad der sker i selskabet Samsø Spildevand A/S

Så kan du melde dit kandidatur som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem til selskabet bestyrelse.

Samsø Spildevands A/S bestyrelsen består af 7 medlemmer – 5  generalforsamlings udpegede medlemmer samt 2 forbrugerrepræsentanter.

Den nuværende valgperiode er ved at være slut, og det er forbrugerne i Samsø Kommune, der vælger de to forbrugerrepræsentanter for en ny 4-årig periode.

Vigtige datoer:

Meld dit kandidatur i perioden den 4. september – 24. september 2021.

Valget finder sted i perioden den 18. oktober – 29. oktober 2021.

Valgresultatet offentliggøres den 6. november 2021.

VALGPORTAL

Her følger linket til valgportalen: https://stemonline.dk/samsoespildevand

INFO OM VALGET

Baggrund

Miljøministeren udsendte i 2010 den første bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber. Bekendtgørelsen informerer om, at der skal vælges repræsentanter for forbrugerne til vandselskabernes bestyrelser. Valget afvikles efter forbrugervalgbekendtgørelse nr. 722 af 16. juni 2012 og nr. 812 af 18. juli 2012.

Forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer

Der vælges 2 forbrugerrepræsentanter, eller forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer, til Samsø Spildevands bestyrelse og 2 suppleanter. Efter valget vil bestyrelsen bestå af 7 medlemmer – 2 valgt af forbrugerne, og 5 udpeget af generalforsamlingen.

Valgperiode

Både forbrugerrepræsentanter og suppleanter vælges for en periode på 4 år og følger valgperioden for selskabernes generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer. Valgperioden er 2022 til 2026.

Forbrugerrepræsentanters rettigheder, pligter og ansvar

En forbrugerrepræsentant har samme rettigheder og pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer, jf. selskabslovens § 115. Det er vigtigt at være opmærksom på, at du som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem skal varetage selskabernes interesser på lige fod med de øvrige bestyrelsesmedlemmer.

Afvikling af valget

Valget afvikles som direkte valg og gennemføres i perioden fra den 16. oktober – 29.oktober 2021.

 

Afstemningen afvikles elektronisk ved brug af NEM ID

 

Valgresultatet bliver offentliggjort Samsø Spildevands hjemmeside samt ved annoncering i Samsø.

De 2 kandidater, der får flest stemmer, indtræder i bestyrelsern for Samsø Spildevand og de 2 kandidater, der får henholdsvis 3. og 4. flest stemmer, bliver suppleanter for de 2 forbrugerrepræsentanter. Der vælges ikke personlige suppleanter.

Stemmeberettigede

En stemmeberettiget bolig eller erhvervsvirksomhed skal opfylde følgende betingelser:

Man skal være forbruger hos Samsø Spildevand A/S.

Man skal være myndig

Hver bolig eller erhvervsenhed har én stemme.

Bor du i sommerhus eller fritidshus, har du også én stemme.

Bor I flere sammen, skal I selv aftale, hvem der stemmer.

Hvordan afgives stemme

Der afgives en stemme på valgportalen ved anvendelse af personlig NEM ID

Valget går korrekt til

Valgresultatet udmeldes til Samsø Spildevands nedsatte valgudvalg af firmaet DATAMINDS A/S, der også står for selve valgprocessen.

Hvis du vil vide mere

Vi opdaterer løbende om valget her på hjemmesiden, og de nærmere regler fremgår nærmere af valgregulativet.

VIL DU VÆRE KANDIDAT?

Har det din interesseret kan du tilmelde dit kandidatur som forbrugerrepræsentant til Samsø Spildevands bestyrelse.

Hvem kan stille op som kandidat

Enhver fysisk person er valgbar til Selskabernes bestyrelse, uanset om vedkommende aftager ydelser fra Samsø Spildevand, forudsat den pågældende er myndig og ikke er under værgemål eller samværgemål efter værgemålslovens §§ 5 og 7.

Det er en betingelse for at stille op til valget, at kandidaten anbefales af 5 fysiske personer (stillere), som er myndige og ligeledes forbrugere i Samsø Spildevand. Stillerne må ikke tilhøre kandidatens husstand.

Honorar

Som forbrugervalgt bestyrelsesmedlem har du samme rettigheder og pligter som bestyrelsens generalforsamlingsvalgte medlemmer. Derfor modtager du også honorar på samme vilkår som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Honoraret for et menigt bestyrelsesmedlem er pt. fastsat til 21.000,- kr. pr. år.

Ansvar/forsikring

Bestyrelsen er omfattet af selskabets bestyrelsesansvarsforsikring.

SPØRGSMÅL OG SVAR

  1. Hvornår kan der stemmes?

Valgperioden foregår i perioden d. 18. – 29. oktober 2021.

  1. Hvordan stemmer man?

Man stemmer ved at gå ind på Samsø Spildevands hjemmeside og vælge punktet FORBRUGERVALG på forsiden. Herefter skal man vælge underpunktet valgportal (kun aktiv i valgperioden den 16. oktober – 29. oktober).

  1. Stem med NemID

NemID: Alle over 18 år som er stemmeberettigede kan stemme med NemID.

  1. Kan der stemmes med fuldmagt?

Nej. Der kan ikke stemmes med fuldmagt.

  1. Kan man stemme til valget pr. mail?

Nej. Det er ikke muligt at identificere en person på baggrund af en e-mailadresse.

  1. Hvor mange kandidater kan man stemme på?

Én repræsentant for hver stemmeberettiget bolig- eller erhvervsenhed, der er kunde hos Samsø Spildevand A/S, kan afgive én stemme på én kandidat. Stemmer flere fra samme forbrugssted, afvises alle stemmer som ugyldige.

  1. Hvor mange stemmer har man?

Man har én stemme pr. husstand. Hvis der bor flere myndige personer i samme boligenhed, er det op til disse selv at afgøre hvem der afgiver stemme på vegne af boligenheden.

  1. Hvem kan stemme på kandidaterne?

Kunder, dvs. bolig- eller erhvervskunder, som på tidspunktet for stemmeafgivelsen har individuel kunderelation til Samsø Spildevand.

  1. Hvad er en boligenhed, og hvordan stemmer man?

Boligenheder omfatter beboelseslejligheder med eget køkken med indlagt vand og afløb, herunder ejerlejligheder.

En stemmeberettiget boligenhed repræsenteres af én myndig fysisk person, som har bopæl på adressen. Hvis ingen har bopæl på adressen, repræsenteres boligenheden af ejeren af boligenheden.

Valget er elektronisk og foregår ved hjælp af en valgportal på Samsø Spildevands hjemmeside. For at sikre valghandlingen anvendes NemID som procedure for validering af stemmeafgivelse.

TIDSPLAN

Uge 35 – Meddelelse om valget ved annoncering.

Fra 4. september  – 24. september – I dette tidsrum kan du tilmelde dig som kandidat

Fra d. 18. oktober – 29. oktober – Valgperiode (der kan afgives én stemme pr. husstand)

6. november – Offentliggørelse af valgte kandidater/valgresultat