Vi graver

Vi graver for øjeblikket i Pillemark

Med baggrund i Samsø Kommunes Spildevandsplan 2020- 2023 påbegyndes anlægsetape 2 ud 3 i Pillemark primo maj 2022 (uge 18).

Det starter ved T-krydset Storegade/Østergade, hvorefter vi graver videre nedad Storegade frem til krydset Storegade/Svanevej.

Storegade forventes i perioder at være afspærret for gennemkørsel i tidsummet primo maj-ultimo juni. Arbejdet forventes afsluttet i uge 26. Se vedlagte tidsplan og kort.

Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området samt medføre støj- og støvgener. Anlægsarbejde vil blive udført på hverdage i tidsrummet kl. 7.00 – 17.00.

Læs evt. mere om spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk

Følg anlægsarbejdet på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside eller på selskabets facebookside ”Samsø Spildevand A/S”, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene mv. i det berørte område samt andre praktiske informationer.

Tidsplan over gravearbejde Pillemark etape 2

Kortoversigt Pillemark etape 2