Vi graver

Etape 5 separatkloakering af Maarup By, del af Maarup Kirkevej, del af Landevejen og enkelte ejendomme i åbent land, hvor der vil blive separatkloakeret/LAR-løsning (lokal afledning af regnvand)

Med baggrund i Samsø Kommunes spildevandsplan 2016-2019, har Samsø Spildevand A/S i samarbejde med en rådgiver foretaget projektering, som omfatter en kloaksanering i områderne Maarup by, del af Maarup Kirkevej, del af Landevejen og enkelte ejendomme i åbent land, hvor der vil blive separatkloakeret/LAR-løsning (lokal afledning af regnvand). Se evt. mere i spildevandsplanen 2016-2019 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk

Anlægsarbejdet forventes igangsat primo november 2018 og cykelsti og dele af kloakeringen i hovedfærdselsveje forventes afsluttet senest 1. juli 2019. Resterende del af kloakeringen samt etablering af regnvandsbassin vil være afsluttet senest 30. september 2019.
Anlægsarbejdet vil blive udført ved nedgravning af nye kloakledninger til afledning af henholdsvis spildevand og overfladevand fra ejendommene – hvilket vil medføre en del anlægsarbejder i området.

Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området og ligeledes kunne medføre en del støj – og støvgener mv. i anlægsperioden. Der vil blive arbejdet på hverdage i tidsrummet fra kl. 7:00 – 18:00.
Følg anlægsarbejdets status på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside: www.samsoespildevand.dk/ eller her på Facebooks siden Samsø Spildevand A/S, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade og deraf påvirkningen af adgangsforholdene i området.

Oversigtskort over kommende separatkloakring Maarup T01.01. Her kan du få oplyst hvilken ledningsplan der er aktuel.

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.00

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.01

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.02

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.03

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.04

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.05

Ledningsplan Separatkloakering Maarup T02.06