Vi graver

Vi graver for øjeblikket

Spildevandskloakering af sommerhusomådet Vesterløkken etape 2 samt separatkloakering af Maarup Kirkevej etape 6.
Med baggrund i Samsø Kommunes spildevandsplan 2020-2023, har Samsø Spildevand A/S i samarbejde med en rådgiver foretaget projektering, som omfatter en offentlig spildevandskloakering af endnu en del af sommerhusområdet Vesterløkken samt en afsluttende del af Maarup Kirkevej.
Se evt. mere i spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk
Anlægsopgaven har vært i udbud og der er indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Brdr. Kjeldahl om udførelse  af anlægsarbejdet i de 2 etaper.
Spildevandskloakeringen blev igangsat i april måned for Vesterløkken, hvor der er indgået aftale med grundejerforeningen om at udføre den indledende kloakering i det kystnære område, som forventes afsluttet ultimo april, hvorefter anlægsarbejdet indstilles til ultimo august, hvorefter det genoptages og denne etape 2 forventes endelig afsluttet ultimo december 2020.
Resterende del af separatkloakeringen af Maarup Kirkevej udføres i tidsrummet ultimo maj og frem til ultimo august.
Anlægsarbejdet vil blive udført ved nedgravning af nye kloakledninger, hvor det i Vesterløkken udgøres af en ledning til afledning af spildevand og ved Maarup Kirkevej udføres ved nedgravning af 2 ledninger til henholdsvis afledning af spildevand og overfladevand fra ejendommene.
Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området og ligeledes kunne medføre en del støj og  støvgener mv. i anlægsperioden.  Der vil blive arbejdet på hverdage i tidsrummet fra kl. 7:00 – 18:00.
Følg anlægsarbejdets status på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside: www.samsoespildevand.dk eller på Facebook siden  Samsø Spildevand A/S, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene i de berørte områder samt andre praktiske informationer.
Vesterløkken etape 2
Hovedentreprisen er afsluttet og alle veje er farbare. Entreprenøren holder juleferie indtil uge 1 hvor der vil blive ført tilsyn og mindre justeringer og udbedringer foretages. Der vil løbende blive udbedret sætninger i vejene, så kør forsigtigt og efter forholdene.
I ønskes god jul og godt nytår.

Tidsplan over gravearbejde Vesterløkken etape 2 2020

Oversigtskort over kommende kloakering Vesterløkken Etape 2 20200206 T01.01

Kloakplan Vesterløkken vest 20200206 T03.01

Kloakplan Vesterløkken øst 20200206 T03.02

Kloakplan Maarup Kirkevej etape 6 20200205 T03.03