Vi graver

Vi graver for øjeblikket

Spildevandskloakering af sommerhusomådet Vesterløkken etape 2 samt separatkloakering af Maarup Kirkevej etape 6.
Med baggrund i Samsø Kommunes spildevandsplan 2020-2023, har Samsø Spildevand A/S i samarbejde med en rådgiver foretaget projektering, som omfatter en offentlig spildevandskloakering af endnu en del af sommerhusområdet Vesterløkken samt en afsluttende del af Maarup Kirkevej.
Se evt. mere i spildevandsplanen 2020-2023 på Samsø Kommunes hjemmeside: www.samsoe.dk
Anlægsopgaven har vært i udbud og der er indgået kontrakt med entreprenørfirmaet Brdr. Kjeldahl om udførelse  af anlægsarbejdet i de 2 etaper.
Spildevandskloakeringen blev igangsat i april måned for Vesterløkken, hvor der er indgået aftale med grundejerforeningen om at udføre den indledende kloakering i det kystnære område, som forventes afsluttet ultimo april, hvorefter anlægsarbejdet indstilles til ultimo august, hvorefter det genoptages og denne etape 2 forventes endelig afsluttet ultimo december 2020.
Resterende del af separatkloakeringen af Maarup Kirkevej udføres i tidsrummet ultimo maj og frem til ultimo august.
Anlægsarbejdet vil blive udført ved nedgravning af nye kloakledninger, hvor det i Vesterløkken udgøres af en ledning til afledning af spildevand og ved Maarup Kirkevej udføres ved nedgravning af 2 ledninger til henholdsvis afledning af spildevand og overfladevand fra ejendommene.
Gennemførelsen af anlægsarbejdet vil påvirke adgangsforholdene i området og ligeledes kunne medføre en del støj og  støvgener mv. i anlægsperioden.  Der vil blive arbejdet på hverdage i tidsrummet fra kl. 7:00 – 18:00.
Følg anlægsarbejdets status på Samsø Spildevand A/S’ hjemmeside: www.samsoespildevand.dk eller på Facebook siden  Samsø Spildevand A/S, hvor der løbende vil være opdateringer af anlægsarbejdets stade samt afledte påvirkninger af adgangsforholdene i de berørte områder samt andre praktiske informationer.

Vesterløkken etape 2 revideret tidsplan.

Det har været nødvendigt at revidere tidsplanen for udførsel af gravearbejdet i Vesterløkken bl.a. da der er fundet uventet mange store sten hvor der graves.

Mandag vil der blive sat sugespidser på Rosenvej fra indkørslen ved nr 81 og ved nr. 83. Det forventes de vil skulle stå i hele uge 44.

Der vil blive åbnet for færdsel på det stykke af Rosenvej der leder ned til/og på Lupinvej, her i weekenden. Vejen er ikke reetableret og der skal derfor køres ekstra forsigtigt. Mandag vil der igen blive spærret af i takt med der graves stikledninger ned.

Tidsplan over gravearbejde Vesterløkken etape 2 2020

Oversigtskort over kommende kloakering Vesterløkken Etape 2 20200206 T01.01

Kloakplan Vesterløkken vest 20200206 T03.01

Kloakplan Vesterløkken øst 20200206 T03.02

Kloakplan Maarup Kirkevej etape 6 20200205 T03.03